św. Marcinie, módl się za nami

POZOSTAŁE MODLITWY >>

NOWENNA I LITANIA DO ŚW MARCINA W INTENCJI PARAFII
(W naszym kościele odmawiana od 2 do 10 listopada po Mszy św. wieczornej)
 
Święty Marcin, człowiek modlitwy
 
Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was (por.1 Tes 5,17-18).
 
Z życia św. Marcina:
Nigdy nie minęła ani jedna godzina, w której Marcin by nie oddawał się modlitwie lub nie zajmował się lekturą duchową.  Także podczas czytania albo jeśli robił coś innego, nigdy nie odrywał ducha od modlitwy. Tak jak jest w zwyczaju kowali, którzy podczas wykonywania jakiegoś dzieła, dla ułatwienia sobie pracy, uderzają <raz po raz> w swoje kowadło, tak samo Marcin, podczas gdy zdawał się robić co innego, równocześnie zawsze się modlił.
 
Modlitwa łączy nas ściśle z Bogiem i przemienia wszystko – nasze spojrzenie, nasz sposób myślenia, nasze życie. Dzięki modlitwie już nie my sami żyjemy, ale Chrystus w nas.
 
Módlmy się:
 
Panie, napełnij nasze serca duchem, który ożywiał Świętego Marcina, abyśmy za jego przykładem prowadzili życie wiernej modlitwy, aby Cię poznać i kochać Cię każdego dnia coraz mocniej.
 
Za wstawiennictwem Świętego Marcina, który otrzymał wszystko poprzez modlitwę, prosimy Cię Panie w intencji naszej parafii.
 
Litania do świętego Marcina. (poniżej)
 
Dzień 2
 
Święty Marcin „ikona miłosierdzia”
 
Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego (por.1 J 4,21).
 
Z życia św. Marcina:
Święty Marcin z Tours, najpierw żołnierz, a potem mnich i biskup, niczym ikona pokazuje niezastąpioną wartość osobistego świadectwa miłości. U bram Amiens, Marcin dzieli się połową swojego płaszcza z ubogim. Sam Jezus ukazuje mu się w nocy we śnie ubrany w ten płaszcz, aby po twierdzić wieczne znaczenie ewangelicznego słowa: ,,Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie… Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (por.Mt 25,36. 40),
 
Miłosierdzie jest miłością Boga przelaną w nasze serca przez Ducha Świętego, przekazywaną nam w czasie Chrztu św., Eucharystii, Bierzmowania, w czasie modlitwy.
Miłość jest poznawaniem Boga. Ten, który kocha, zna Boga.
 
Módlmy się:
 
Panie, napełnij nasze serca miłosierdziem, którym wypełniłeś Świętego Marcina, abyśmy kochali Cię ponad wszystko, a braci naszych kochali, jak Ty ich kochasz.
 
Za wstawiennictwem Świętego Marcina, którego miłosierdzie przezwyciężyło wszystko, prosimy Cię Panie w intencji naszej parafii.
 
Litania do świętego Marcina.
 
Dzień 3
 
Święty Marcin i wyznanie wiary Kościoła
 
Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków (por.1 Tm 6,12).
 
Z życia św. Marcina:
Marcin wpadł w ręce zbójców. Jeden z nich zaczął go wypytywać, kim jest. Odpowiedział, że jest chrześcijaninem. Pytał go też, czy się boi. Wtedy Marcin oświadczył bardzo stanowczo, że nigdy nie czuł się tak pewnie jak w tym momencie, ponieważ wie, że miłosierdzie Boże najbardziej odczuwalne jest w próbach i że bardziej boleje nad nim. Następnie podjął wykład Ewangelii, głosząc zbójcy słowo Boże w wyniku czemu zabójca nawrócił się.
 
Wiara jest bramą do życia wiecznego, które Bóg ofiarował nam na Chrzcie świętym. Wiara pozwala nam wytrwać, stać prosto pomimo życiowych wichrów i fal. Wierzyć w Jezusa zmartwychwstałego w Kościele, opierając się na wierze Apostołów, to stawać się tak twardym jak skała. A skałą jest Bóg.
 
Módlmy się:
 
Panie, umocnij nas w wierze Apostołów, którą tak mężnie wyznawał święty Marcin w epoce naznaczonej – tak jak dziś – utratą sensu wiary. Chroń nas, abyśmy byli wierni wierze Kościoła w Jezusa, prawdziwego Boga i człowieka, a także w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 
Za wstawiennictwem Świętego Marcina, którego wiara była niezwyciężona, prosimy Cię, Panie w intencji naszej parafii
 
Litania do świętego Marcina.
 
Dzień 4
 
Święty Marcin i wola Boża
 
Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie (por.Mk 14,36).
 
Z życia św. Marcina:
Kiedy Marcin umierał, uczniowie rozpaczali i prosili go, by z nimi pozostał. Wtedy on, wzruszony tymi łzami – ponieważ zawsze był zjednoczony z Panem przez serdeczne miłosierdzie – zapłakał, a zwróciwszy się do Pana, tyle tylko odpowiedział płaczącym: „Panie, jeśli jeszcze potrzebny jestem Twemu ludowi, nie wzbraniam się przed pracą: bądź wola Twoja”.
 
Wolą Bożą jest właśnie to, że wierzymy. Wola Boga, to posłuszeństwo przykazaniom, które Jezus pozostawił nam w Kościele. Gdy je pełnimy, wówczas życie nasze staje się proste, pomimo wielu doświadczeń, i przynosi owoc obfity.
 
Módlmy się:
 
Panie, uczyń naszą wolę zgodną z Twoją, abyśmy mogli – jak Święty Marcin, który nigdy nie realizował swoich pragnień, lecz zawsze posłuszny był Twojej woli – żyć według Ewangelii i w ten sposób być w naszym życiu świadkami Jezusa Chrystusa.
 
Za wstawiennictwem Świętego Marcina, który zawsze wypełniał Twoją wolę, prosimy Cię, Panie w intencji naszej parafii.
 
Litania do świętego Marcina.
 
Dzień 5
 
Święty Marcin i rozeznawanie duchowe
 
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła (por.1 Tes 5,19-22).
 
Z życia św. Marcina:
Pewnego dnia przed modlącym się Marcinem stanął szatan. Był odziany w szaty królewskie, uwieńczone diademem ze złota i szlachetnych kamieni. Z uśmiechem na ustach i radosnym obliczem podawał się za Chrystusa. Wtedy on, zorientowawszy się dzięki objawieniu Ducha, spostrzegł, że to jest diabeł a nie Pan, i odparł: „Pan Jezus nie zapowiedział, że przyjdzie w purpurach czy uwieńczony diademem: ja nie uwierzę, że to jest Chrystus, jeśli nie przyjdzie w tym stroju i w takiej postaci, w jakiej był umęczony, i jeśli nie będzie miał znaków z krzyża”.
 
Rozeznawanie duchowe pozwala nam prowadzić życie proste, zgodne z Ewangelią i nauczaniem Kościoła. Poznamy Ducha Świętego po owocach, które przynosi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
 
Módlmy się:
 
Panie, ześlij nam Ducha Jezusa zmartwychwstałego, którego dałeś w obfitości świętemu Marcinowi biskupowi, aby nas natchnął do życia zgodnego z Chrystusowym Krzyżem, ażeby żył w nas nowy człowiek, stworzony na obraz Boga.
 
Za wstawiennictwem Świętego Marcina, który zawsze potrafił rozpoznać Ducha Bożego, prosi my Cię, Panie w intencji naszej parafii.
 
Litania do świętego Marcina.
 
Dzień 6
 
Cuda Świętego Marcina
 
Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu ręce Apostołów (Dz 5,12). 
 
Z życia św. Marcina:
Marcin wskrzeszał umarłych. Przywrócił do życia katechumena i niewolnika. Od tego czasu imię błogosławionego męża zajaśniało jeszcze bardziej: już wcześniej uważany przez wszystkich za świętego, teraz uznany został również za męża potężnego i prawdziwie apostolskiego.
 
Ten, kto prosi z wiarą, zawsze zostaje wysłuchany. Duch Święty pozwala rozpoznać dzieło Boga i jego cuda. Modlitwa nie jest magią, wymaga zgody naszego serca i zaangażowania naszego życia w podążanie za Chrystusem.
 
Módlmy się:
 
Panie, daj nam wiarę i nadzieję świętego Marcina, który otrzymywał wszystko dzięki swojej modlitwie i życiu pełnemu miłosierdzia. Pozwól nam rozpoznać Twoje dobrodziejstwa i Twoje dary, aby okazywać Ci wdzięczność i zawsze Twoje miłosierdzie wysławiać.
 
Za wstawiennictwem świętego Marcina, który dziś jeszcze czyni cuda w sercach i ciałach, prosimy Cię Panie w intencji naszej parafii.
 
Litania do świętego Marcina.
 
Dzień 7
 
Święty Marcin, człowiek pokoju i jedności
 
Usiłujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój (por.Ef 4, 3).
 
Z życia św. Marcina:
Raz wynikła potrzeba udania się do parafii w Candes, ponieważ duchowni tego kościoła poróżnili się ze sobą. Marcin pragnął przywrócić tam pokój. Choć dobrze wiedział o zbliżającym się końcu swojego życia, nie powstrzymało go to jednak przed podróżą dla załatwienia tego rodzaju sprawy. Sądził, że będzie to dobrym dopełnieniem jego cnót, jeśli pozostawi Kościołowi na nowo odzyskany pokój.
 
Pokój i jedność są darami Jezusa Zmartwychwstałego. Są one pieczęcią prawdziwej jedności chrześcijańskiej. Po nich rozpoznaje się uczniów Jezusa.
 
Módlmy się:
 
Panie, uczyń nas twórcami pokoju i jedności, takimi jak święty Marcin, który należał do Kościoła niepodzielonego. Daj, by nasi kapłani w imię pokoju i jedności zachęcali nas do podjęcia działań na rzecz pojednania i komunii w Kościele i świecie, w naszych rodzinach i w społeczeństwie.
 
Za wstawiennictwem świętego Marcina, który poświęcił siebie dla jedności i pokoju Kościoła, prosimy Cię Panie w intencji naszej parafii.
 
Litania do świętego Marcina.
 
Dzień 8
 
Święty Marcin, Kościół i kapłaństwo
 
Przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rak (por.2 Tm 1,6).
 
Z życia św. Marcina:
Marcin był zaproszony na ucztę do stołu cesarza. Mniej więcej w połowie uczty sługa podał cesarzowi puchar, tak jak to jest w zwyczaju. On rozkazał podać go najpierw świątobliwemu biskupowi, oczekując wraz z otaczającymi, że przyjmie kielich z jego prawicy. Lecz Marcin, skosztowawszy wina, podał puchar swojemu kapłanowi, uważając, że nikt nie jest godniejszy, aby pił zaraz po nim, oraz że nie byłoby uczciwe z jego strony, gdyby nad kapłana przedkładał władcę.
 
Kościół jest naszą Matką. Przez Kościół jesteśmy zrodzeni na Chrzcie Świętym, karmi nas Eucharystią, przebacza grzechy w czasie spowiedzi. Księża i biskupi, w łączności z papieżem, działają w osobie Chrystusa, aby dzielić się Słowem i udzielać Sakramentów.
 
Módlmy się:
 
Panie, naucz nas miłować Kościół, jak święty Marcin biskup, który był wiernym uczniem Ojców Kościoła i Soborów. Naucz nas przyjmować nauki Kościoła sercem posłusznym i kochającym. Naucz nas modlić się za biskupów i księży, i okazywać im przychylność pełną delikatności.
 
Za wstawiennictwem świętego Marcina, pasterza Twojego Kościoła, prosimy Cię Panie w intencji naszej parafii.
 
Litania do świętego Marcina.
 
Dzień 9
 
Święty Marcin i Eucharystia 
 
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (por.Ap 3,20).
 
Z życia św. Marcina:
Pewnego dnia, gdy biskup Marcin szedł do kościoła, by sprawować Eucharystię, wybiegł naprzeciw półnagi żebrak, prosząc o ubranie, a było to zimą. Ze względu na opieszałość otoczenia, zwlekał z odprawieniem Mszy św., aż ubogi nie zostanie odziany. Oddał mu w końcu własne ubranie, a dopiero następnie sprawował liturgię. Gdy pobłogosławił ołtarz, koło jego głowy zabłysła ognista kula. Lecąc w górę, utworzyła długi warkocz ognia.
 
Eucharystia jest sakramentem miłości. Pan daje nam Siebie w ofierze krzyża i zmartwychwstania. On daje nam życie, które jest komunią miłości z Ojcem i Duchem Świętym. Eucharystia tworzy Kościół, który jest komunią wszystkich ludzi w Jezusie.
 
Módlmy się:
 
Panie, pozwól nam wejść w misterium Eucharystii jak święty Marcin, który sprawując Najświętszy Sakrament, całkowicie oddawał się Tobie i najbiedniejszym braciom. Prosimy, by każda Eucharystia, w której  uczestniczymy przekształcała nasze życie w ofiarę Twojej miłości.
 
Za wstawiennictwem świętego Marcina, który zezwolił Eucharystii całkowicie przemienić siebie, prosimy Cię Panie w intencji naszej parafii.
 
Litania do świętego Marcina.
 
 
 
     Litania do św. Marcina
 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Marcinie,

Święty Marcinie, oddający połowę płaszcza biedakowi,

Święty Marcinie, wzorze prawdziwej doskonałości,

Święty Marcinie, chwało żołnierzy,

Święty Marcinie, najprzedniejszy wzorze życia zakonnego,

Święty Marcinie, wzniosły patronie zakonników,

Święty Marcinie, ozdobo kapłanów,

Święty Marcinie, wspaniały duszpasterzu z Tours,

Święty Marcinie, gorliwy o chwałę Bożą,

Święty Marcinie, blasku Kościoła Zachodniego,

Święty Marcinie, żyjący pełnią wiary,

Święty Marcinie, pełny głębokiej pokory,

Święty Marcinie, oddający się wzniosłej kontemplacji,

Święty Marcinie, nieustający w modlitwie,

Święty Marcinie, żarliwy w miłości,

Święty Marcinie, zwierciadło cierpliwości,

Święty Marcinie, chwalebny ojcze ubogich,

Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych,

Święty Marcinie, uzdrowienie, chorych,

Święty Marcinie, wsławiony wieloma cudami,

Święty Marcinie, wskrzeszający zmarłych,

Święty Marcinie, mężu niewysłowiony i oddany do końca pracy,

Święty Marcinie, umierający w chwale aniołów,

Święty Marcinie, chwało wielu narodów,

Święty Marcinie, opiekunie uciekających się do Ciebie,

Święty Marcinie, patronie naszej parafii,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Módl się za nami, św. Marcinie,

– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, uwielbiony przez życie i śmierć świętego Marcina, naszego szczęśliwego patrona, spraw w naszych sercach takie same cuda poprzez Twoją łaskę, abyśmy ani przez życie, ani przez śmierć nie zostali oddzieleni od miłości Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje im króluje na wieki wieków. Amen

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.