LIKWIDACJA GROBU >>

GROBONET >>

Regulamin cmentarza parafii św. Marcina w Kępnie

 

Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary wżycie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. Należy więc na nim zachować ciszę, powagę i porządek.

1. Właścicielem cmentarza przy ulicy Sienkiewicza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Kępnie, ul. Kościuszki 3, tel. 62782 21 81 www.kepno.grobonet.com

2. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii, zaś bezpośrednio w jego imieniu o cmentarz dba i konieczne prace wykonuje zarządca: Tomasz Solecki, tel. 509 785 531.3. Brama cmentarza jest otwierana po uprzednim uzgodnieniu z administratorem cmentarza.

4. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku każdego dnia tygodnia.

5. Sprawy pogrzebowe i związane z cmentarzem załatwiane są w Biurze Parafialnym.

6. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza i odpowiednimi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków)

7. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochówku zmarłego przed upływem 20 lat.

8. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat w Biurze Parafialnym.

9. W przypadku nie przedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.

10. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca.

11. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu Księdza Proboszcza. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić stosowną opłatę (10% wartości nagrobka). Projekt przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary oraz kształt i napisy.

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. „na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu”, tj. dla grobu pojedynczego 1 x 2 m, dla grobu podwójnego 2 x 2 m, dla grobu urnowego 0,5 x 0,5 m.13. Wszelkie prace przy grobie (np. naprawa grobowca, wymiana płyty lub tablicy grobowej) mogą być wykonywane jedynie za zgodą Księdza Proboszcza.

14. Osoby wykonujące pracę przy grobach zobowiązane są do uprzątnięcia miejsca po jej wykonaniu.

15. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone na koszt własny.

16. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach.

17. W razie uszkodzenia infrastruktury cmentarza, odpowiedzialność ponosi wykonujący usługę.

18. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w pobliskim otoczeniu i na całym cmentarzu.

19. Zakazuje się:

- samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew oraz krzewów, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek, płotków, ogrodzeń, kładzenia kostki i płytek wokół nagrobka)

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca

- przebywania nieletnich bez opieki

- przebywania w stanie nietrzeźwym, palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających

- zanieczyszczania

- poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi

- wprowadzania zwierząt

- wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.

20. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

21. Parafia nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu, za rzeczy pozostawione bez nadzoru oraz za porządek na zaniedbanych grobach.

22. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie nagrobków.

23. Ekshumację zwłok należy wcześniej zgłosić Księdzu Proboszczowi. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna prawem od 16 października do 15 kwietnia po przedłożeniu na piśmie decyzji kompetentnego organu (Sanepidu). Po dokonanej ekshumacji następuje utrata prawa do miejsca pochówku bez zwrotu pokładnego za okres, który jeszcze nie upłynął od dokonanej wpłaty.

24. Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 01 listopada 2023 r.

Ks. Krystian Szenowski

Proboszcz

Regulamin cmentarza

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.